Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Chráníme vaši cestu k právu

Mgr. Magdalena Grznárová
advokátka

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
advokátka

Služby

 • Sportovní právo

  detailní informace

  Sportovní právo

  Komplexní právní služby v oblasti sportovního práva, a to jak pro sportovní svazy, kluby či jiné sportovní organizace, tak pro sportovce. Zejména pak následující služby:

  • Založení spolku včetně přípravy stanov
  • Úprava stávajících stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem
  • Příprava svazových předpisů - disciplinárních řádů, přestupních řádů apod.
  • Příprava a vyjednávání hráčských, trenérských a manažerských smluv
  • Právní zajištění přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
  • Poradenství při organizování sportovních akcí
  • Příprava a vyjednávání sponzorských smluv, smluv o reklamě
  • Problematika dopingu
  • Řešení odpovědnosti za škodu při sportovních úrazech
  • Zastupování v disciplinárních řízeních před orgány národních svazů a mezinárodních sportovních federací
  • Zastupování ve sportovních arbitrážích
 • Daňové právo

  detailní informace

  Daňové právo

  Všestranný právní servis v souvislosti s jednáním se správcem daně (zejm. finanční úřad, celní úřad) při úkonech v rámci:

  • postupu k odstranění povinností,
  • místním šetření, i
  • daňové kontrole,

  spočívající v právní pomoci při přípravě dokumentace k jednání, zastupování při jednání se správcem daně a poskytnutí odborných konzultací.

  Poskytujeme právní pomoc pro vybudování procesní strategie, zajišťujeme sepis a podání obrany proti rozhodnutí orgánů finanční správy. Je důležité připravit procesní pozici již od začátku, tedy již ve fázi prvních kontaktů správce daně, zpracujeme zejména:

  • reakci na výzvu
  • přípravu podání v průběhu postupu k odstranění pochybností
  • přípravu podání v průběhu daňové kontroly
  • doporučení pro interní pravidla účtování, evidence majetku a dokumentace.

  Po vydání rozhodnutí následně dle požadavků klienta zajistíme sepis a podání odvolání, správní žaloby, kasační stížnosti a případně také ústavní stížnosti.

 • Obchodní právo

  Právní služby související se založením obchodní společnosti, korporátní změny v průběhu existence společnosti včetně fúzí a akvizic a předakvizičních právních prověrek (tzv. due diligence). Běžná agenda správy obchodní společnosti.

  více

 • Závazkové právo

  Sepis, revize a vyjednávání smluv. Nejčastěji např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, zástavní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o zápůjčce, aj.

  více

 • Právo nemovitostí

  Právní služby související s převody nemovitostí včetně advokátní úschovy, kompletní právní servis pro realitní kanceláře, společenství vlastníků jednotek apod.

  více

 • Zastupování v soudních a rozhodčích sporech

  Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a mimosoudních jednáních. Analýza skutkového stavu a zásadních právních otázek případu, plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, návrh řešení případu včetně možností smírného řešení. Právní pomoc při zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce.

  více

 • Pracovní právo

  Příprava pracovních a manažerských smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele. Pomoc při ukončení pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech. Poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání. Poradenství při agenturním zaměstnávání.

  více

 • Rodinné právo

  Právní pomoc při rozvodech včetně majetkového vypořádání manželů a úpravy poměrů k nezletilým dětem. Úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného.

  více

Tým

 • Magdalena Grznárová

  Magdalena Grznárová

  advokátka

  Magdalena Grznárová (dříve Krakovičová) vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, během studií absolvovala zahraniční studijní stáž na Mykolas Romeris University ve Vilniusu (Litva).

  V rámci své praxe sbírala zkušenosti a znalosti ve velkých českých i zahraničních advokátních kancelářích, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka. Hovoří anglickým a francouzským jazykem, poskytuje právní služby ve všech oborech práva, především pak v následujících oblastech: daňové právo, obchodní právo, závazkové právo a zastupování v soudních a rozhodčích sporech.

  Magdalena se dále věnuje nastavování vnitropodnikových struktur, vyjednávání mezinárodních kontraktů a odpovědnosti managementu a corporate governance.

 • Liběna Šrámková

  Liběna Šrámková

  advokátka

  Liběna Šrámková (dříve Vondráčková) vystudovala Právnickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvovala zahraniční studijní stáž na Eberhard Karls Universität Tübingen (Německo) a v letech 2008-2009 absolvovala postgraduální studium Master of Laws (LL.M.) na Justus-Liebig-Universität Gießen (Německo).

  Od roku 2009 sbírala zkušenosti v advokátní kanceláři Bubník Myslil & Partners, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2012 jako samostatná advokátka, zejména v oblasti práva nemovitostí, sportovního práva a zastupování v rozhodčích řízeních. Hovoří německým a anglickým jazykem, poskytuje právní služby ve všech oborech práva, především pak v následujících oblastech: sportovní právo, právo nemovitostí, obchodní právo, závazkové právo a zastupování v soudních a rozhodčích sporech.

  Pod patronátem JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M. se Liběna vypracovala v uznávanou odbornici v oblasti sportovního práva. Liběna je členem Exekutivy Českého svazu házené a předsedkyní jeho Legislativně právní komise, je členem Arbitrážního tribunálu Mezinárodní házenkářské federace (IHF) a v listopadu 2016 byla zvolena do Court of Handball Evropské házenkářské federace (EHF). Liběna je předsedkyní České společnosti sportovního práva, z.s.

 • Iva Pikalová

  advokátka

  Iva Pikalová vystudovala Právnickou fakultu University Palackého v Olomouci. Během studií absolvovala zahraniční studijní stáž v oboru Evropská studia na De Haagse Hogeschool v holandském Haagu. Iva je rovněž absolventkou prestižní letní školy The Hague Academy of International Law pod záštitou Mezinárodního soudního dvora v Haagu.

  V rámci své praxe získávala zkušenosti jako právník jak na straně klienta, tak na straně advokátní kanceláře. Působila ve velké zahraniční advokátní kanceláři, rovněž i v menší české advokátní kanceláři zaměřující se na poskytování právních služeb českým podnikatelům v oblasti e-commerce. V letech 2010 až 2012 připravovala překlady a odborné komentáře pro právnický časopis Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva v rámci svého působení v neziskovém sektoru. Od roku 2017 je samostatnou advokátkou. Hovoří anglickým jazykem. Druhým rodným jazykem je jí slovenština. Poskytuje právní služby ve všech oborech práva, především pak v následujících oblastech: ochranné známky, e-commerce, obchodní právo, právo obchodních společností, družstva, spolky, ochrana osobních údajů a zastupování v soudních a rozhodčích sporech.

  Iva působí jako samostatná advokátka pod. ev. č. ČAK 17722, IČO 00741558, spolupracující s kanceláří GPS legal pod jejím obchodním jménem.

 • Jan Woska

  Jan Woska

  advokátní koncipient

  Jan Woska vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval zahraniční studijní stáž na Univerzitě v Lublani (Slovinsko).

  V rámci své praxe své zkušenosti již získal v českých advokátních kancelářích a na soudech, ale také u Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku. Hovoří anglickým a španělským jazykem a zaměřuje se zejména na oblast sportovního práva, závazkového práva a mezinárodního práva.

  Jan publikuje články o vybraných otázkách sportovního práva. Od roku 2017 je předsedou přední lidskoprávní organizace, kde je dobrovolníkem více jak pět let.

 • Martin Janeš

  Martin Janeš

  právní asistent

  Martin Janeš je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci svých studií se zaměřuje zejména na problematiku zdravotnického a trestního práva. Zkušenosti se zdravotnickým právem získal především na stáži v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví. V rámci kanceláře se stará o řešení různorodých právních otázek, rešerše a všestrannou podporu právního týmu. Hovoří anglickým jazykem.

Odměna

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena dohodou mezi advokátkou a klientem, a to jako odměna:

 • Úkonová

  určena počtem úkonů při dohodnuté fixní částce za jeden úkon právní služby, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) - např. příprava a převzetí právního zastoupení, písemné podání nebo návrh ve věci samé, účast na jednání před soudem;

 • Časová

  určena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby;

 • Paušální

  sjednaná pevnou částkou za komplexní vyřízení věci; pro klienty, kteří potřebují pravidelné poskytování právních služeb, je nabízena možnost hradit právní služby pravidelnou pevnou částkou, obvykle měsíčně, což klientům umožňuje predikovat výši těchto nákladů v jejich rozpočtu.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány rovněž hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů. Při určování výše odměny advokátka dbá na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala rovněž finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměnu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Kontakt

Mgr. Magdalena Grznárová a Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. poskytují své služby jako samostatní advokáti.

 • Mgr. Magdalena Grznárová

  zapsaná u České advokátní komory pod ev. č. 15428
  IČO 024 78 064, DIČ: CZ8657114675

  tel.: +420 734 797 803
  ID datové schránky: yvsc8tq

  Napsat vzkaz

 • Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.

  zapsaná u České advokatní komory pod ev. č. 14658
  IČO 011 75 424

  tel.: +420 731 071 081
  ID datové schránky: qrrmr6h

  Napsat vzkaz

Charvátova 58/11 – Národní 58/32
Palác Chicago
110 00 Praha 1

Zobrazit na Google Maps