Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Chráníme vaši cestu k právu

Mgr. Magdalena Grznárová
advokátka

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
advokátka

Služby

 • Sportovní právo

  detailní informace

  Sportovní právo

  Komplexní právní služby v oblasti sportovního práva, a to jak pro sportovní svazy, kluby či jiné sportovní organizace, tak pro sportovce. Zejména pak následující služby:

  • Založení spolku včetně přípravy stanov
  • Úprava stávajících stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem
  • Příprava svazových předpisů - disciplinárních řádů, přestupních řádů apod.
  • Příprava a vyjednávání hráčských, trenérských a manažerských smluv
  • Právní zajištění přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
  • Poradenství při organizování sportovních akcí
  • Příprava a vyjednávání sponzorských smluv, smluv o reklamě
  • Problematika dopingu
  • Řešení odpovědnosti za škodu při sportovních úrazech
  • Zastupování v disciplinárních řízeních před orgány národních svazů a mezinárodních sportovních federací
  • Zastupování ve sportovních arbitrážích
 • Daňové právo

  detailní informace

  Daňové právo

  Všestranný právní servis v souvislosti s jednáním se správcem daně (zejm. finanční úřad, celní úřad) při úkonech v rámci:

  • postupu k odstranění povinností,
  • místním šetření, i
  • daňové kontrole,

  spočívající v právní pomoci při přípravě dokumentace k jednání, zastupování při jednání se správcem daně a poskytnutí odborných konzultací.

  Poskytujeme právní pomoc pro vybudování procesní strategie, zajišťujeme sepis a podání obrany proti rozhodnutí orgánů finanční správy. Je důležité připravit procesní pozici již od začátku, tedy již ve fázi prvních kontaktů správce daně, zpracujeme zejména:

  • reakci na výzvu
  • přípravu podání v průběhu postupu k odstranění pochybností
  • přípravu podání v průběhu daňové kontroly
  • doporučení pro interní pravidla účtování, evidence majetku a dokumentace.

  Po vydání rozhodnutí následně dle požadavků klienta zajistíme sepis a podání odvolání, správní žaloby, kasační stížnosti a případně také ústavní stížnosti.

 • Obchodní právo

  Právní služby související se založením obchodní společnosti, korporátní změny v průběhu existence společnosti včetně fúzí a akvizic a předakvizičních právních prověrek (tzv. due diligence). Běžná agenda správy obchodní společnosti.

  více

 • Závazkové právo

  Sepis, revize a vyjednávání smluv. Nejčastěji např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, zástavní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o zápůjčce, aj.

  více

 • Právo nemovitostí

  Právní služby související s převody nemovitostí včetně advokátní úschovy, kompletní právní servis pro realitní kanceláře, společenství vlastníků jednotek apod.

  více

 • Zastupování v soudních a rozhodčích sporech

  Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a mimosoudních jednáních. Analýza skutkového stavu a zásadních právních otázek případu, plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, návrh řešení případu včetně možností smírného řešení. Právní pomoc při zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce.

  více

 • Pracovní právo

  Příprava pracovních a manažerských smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele. Pomoc při ukončení pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech. Poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání. Poradenství při agenturním zaměstnávání.

  více

 • Rodinné právo

  Právní pomoc při rozvodech včetně majetkového vypořádání manželů a úpravy poměrů k nezletilým dětem. Úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného.

  více

Tým

 • Magdalena Grznárová

  Magdalena Grznárová

  advokátka

  Magdalena Grznárová (dříve Krakovičová) vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, během studií absolvovala zahraniční studijní stáž na Mykolas Romeris University ve Vilniusu (Litva).

  V rámci své praxe sbírala zkušenosti a znalosti ve velkých českých i zahraničních advokátních kancelářích, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka. Hovoří anglickým a francouzským jazykem, poskytuje právní služby ve všech oborech práva, především pak v následujících oblastech: daňové právo, obchodní právo, závazkové právo a zastupování v soudních a rozhodčích sporech.

  Magdalena se dále věnuje nastavování vnitropodnikových struktur, vyjednávání mezinárodních kontraktů a odpovědnosti managementu a corporate governance.

 • Liběna Šrámková

  Liběna Šrámková

  advokátka

  Liběna Šrámková (dříve Vondráčková) vystudovala Právnickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvovala zahraniční studijní stáž na Eberhard Karls Universität Tübingen (Německo) a v letech 2008-2009 absolvovala postgraduální studium Master of Laws (LL.M.) na Justus-Liebig-Universität Gießen (Německo).

  Od roku 2009 sbírala zkušenosti v advokátní kanceláři Bubník Myslil & Partners, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2012 jako samostatná advokátka, zejména v oblasti práva nemovitostí, sportovního práva a zastupování v rozhodčích řízeních. Hovoří německým a anglickým jazykem, poskytuje právní služby ve všech oborech práva, především pak v následujících oblastech: sportovní právo, právo nemovitostí, obchodní právo, závazkové právo a zastupování v soudních a rozhodčích sporech.

  Pod patronátem JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M. se Liběna vypracovala v uznávanou odbornici v oblasti sportovního práva. Liběna je členem Exekutivy Českého svazu házené a předsedkyní jeho Legislativně právní komise, je členem Arbitrážního tribunálu Mezinárodní házenkářské federace (IHF) a v listopadu 2016 byla zvolena do Court of Handball Evropské házenkářské federace (EHF). Liběna je předsedkyní České společnosti sportovního práva, z.s.

Odměna

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena dohodou mezi advokátkou a klientem, a to jako odměna:

 • Úkonová

  určena počtem úkonů při dohodnuté fixní částce za jeden úkon právní služby, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) - např. příprava a převzetí právního zastoupení, písemné podání nebo návrh ve věci samé, účast na jednání před soudem;

 • Časová

  určena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby;

 • Paušální

  sjednaná pevnou částkou za komplexní vyřízení věci; pro klienty, kteří potřebují pravidelné poskytování právních služeb, je nabízena možnost hradit právní služby pravidelnou pevnou částkou, obvykle měsíčně, což klientům umožňuje predikovat výši těchto nákladů v jejich rozpočtu.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány rovněž hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů. Při určování výše odměny advokátka dbá na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala rovněž finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměnu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Kontakt

Mgr. Magdalena Grznárová a Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. poskytují své služby jako samostatní advokáti.

 • Mgr. Magdalena Grznárová

  zapsaná u České advokátní komory pod ev. č. 15428
  IČO 024 78 064, DIČ: CZ8657114675

  tel.: +420 734 797 803
  ID datové schránky: yvsc8tq

  Napsat vzkaz

 • Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.

  zapsaná u České advokatní komory pod ev. č. 14658
  IČO 011 75 424

  tel.: +420 731 071 081
  ID datové schránky: qrrmr6h

  Napsat vzkaz

Dukelských hrdinů 567/52
170 00 Praha 7

Zobrazit na Google Maps